Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511)angående protokollföring i utrikesnämnden

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1953:511
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden
SFS nr:

1953:511
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1953-06-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


§ 1 Vid sammanträde med utrikesnämnden skall sekreteraren hos nämnden föra protokoll, upptagande de vid sammanträdet närvarandes namn, överläggningsämnen samt namn å de, som yttra sig under överläggningarna.

§ 2 Vad de vid sammanträdet närvarande vid överläggningarna yttra skall ordagrant upptecknas av för ändamålet anlitad stenograf, där ej den som leder förhandlingarna för visst fall annorlunda bestämmer. I sistnänmda fall äger dock ledamot av nämnden, då han så önskar, få sin uttalade mening tagen till protokollet.

§ 3 Protokoll som avses under § 1 skall uppläsas av sekreteraren vid nämndens nästa sammanträde. Nämndens ledamöter ha därvid tillfälle att mot protokollets avfattning framställa erinringar. Protokollet justeras sedermera av ministern för utrikes ärendena och förvaras i utrikesdepartementet.

§ 4 Den ordagranna uppteckningen av ett anförande skall så snart ske kan tillhandahållas den som hållit anförandet för justering inom den tid ministern för utrikes ärendena bestämmer; annan i sammanträdet deltagande obetaget att vid ett av de närmaste sammanträdena med nämnden framställa erinringar mot uppteckningens avfattning efter justeringen. Uppteckningen skall förvaras i utrikesdepartementet.

§ 5 Ledamot och suppleant i nämnden äro berättigade att i utrikesdepartementet taga del av protokoll och ordagranna uppteckningar från sammanträden, som ägt rum under den tid de tillhört nämnden.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.