Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1910:72 s.1
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:847
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder förförvaltningen af vissa kronan tillhöriga vattenfall

SFS nr:      1910:72 s.1
Departement/myndighet:    Näringsdepartementet RSN 
   Utfärdad:    1910-07-04 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2003:847
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Nedan angifna vattenfall och för deras tillgodogörande afsedda fastigheter skola förvaltas af vattenfallsstyrelsen nämligen:
      a) kronan tillhöriga vattenfall i Göta älf;
      b) Älfkarleby vattenfall;
      c) de vattenfall, som redan inköpts eller framdeles komma att förvärfvas för elektrisk drift å statsbanorna, där ej Kungl. Maj:t för särskildt fall förordnar, att förvaltningen af sådant vattenfall eller för dess tillgodogörande afsedd fastighet eller del däraf skall tillkomma annan myndighet;
      d) sådana i Norrland belägna vattenfall, som enligt särskilda bestämmelser i afvittringsförfattningarna reserverats för kronans räkning;

samt
      e) kronan tillhöriga vattenfall, hvilka enligt särskilda beslut, som af Kungl. Maj:t meddelas, öfverflyttas från annan myndighet till förvaltning af styrelsen.

2 §   Där vattenfall, som förvaltas av vattenfallsstyrelsen, icke tagits i anspråk för kronans räkning, ankomme på Kungl. Maj:t att förordna, huruvida det må av kronan med eller utan utmål av mark upplåtas åt annan till nyttjande. Har förordnande meddelats om upplåtelse till nyttjande av vattenfallslägenhet, som nu sagts, skall lägenheten i enlighet med här nedan stadgade grunder genom styrelsens försorg upplåtas på arrende eller med vattenfallsrätt; dock att, där upplåtelsen avser en tid av sammanlagt högst tjugufem år samt uttagande av, vid vattenfall i Dalälvens vattensystem eller söder därom, högst 300 turbinhästkrafter eller, vid vattenfall norr om Dalälvens vattensystem, högst 500 turbinhästkrafter,  Kungl. Maj:t äger medgiva de undantag från tillämpningen av samma grunder, som med hänsyn till vattenfallslägenhetens beskaffenhet, läge och andra särskilda omständigheter kunna finnas påkallade. Kungörelse (1927:180).

3 §   Skall vattenfallslägenhet utarrenderas, åligger det vattenfallsstyrelsen, där ej på grund af äganderättsförhållandena i afseende å vattendraget eller de strandområden, som erfordras för tillgodogörande af vattenkraften, eller till följd af andra särskilda omständigheter ett offentligt utbjudande af arrendet icke skäligen bör ifrågakomma, att genom kungörelse, som införes i allmänna tidningarna och i tidningar inom orten samt i vattenfallsstyrelsens lokal offentligen anslås, infordra skriftliga anbud å arrendet. I kungörelsen skall lämnas uppgift å vattenfallets läge och beskaffenhet jämte öfriga nödiga anvisningar.

Anbud skall innehålla uppgift å arten af den anläggning, för hvars drift anbudsgifvaren vill arrendera lägenheten, samt vara åtföljdt af förutom så beskaffad säkerhet, som i 11 § sägs, nödiga uppgifter om de anordningar, han har för afsikt att vidtaga för tillgodogörande af vattenkraften.

Vattenfallsstyrelsen äger till arrendator antaga den högstbjudande, som för sitt anbud ställt godkänd säkerhet, där han icke befinnes olämplig till arrendator; styrelsen dock obetaget att antaga lägre anbud, där de anläggningar, som planeras af den, som afgifvit det lägre anbudet, kunna antagas i högre grad tillgodose ett allmänt intresse.

Är antagligt anbud icke afgifvet, eller har på grund af omständigheter, som förut nämnts, offentligt utbjudande icke ägt rum, ankommer det på vattenfallsstyrelsen att, på sätt den finner lämpligast, vidtaga åtgärder för lägenhetens utarrendering. Finnes utarrendering på antagliga villkor icke kunna ske, åligger det vattenfallsstyrelsen att därom göra anmälan till Kungl. Maj:t.

4 § 1:o. Upplåtelse af vattenfallslägenheten på arrende skall, då vattenfallet är bebyggdt, ske för en tid af femtio år, men eljest för en tid af femtiofem år; dock må erforderlig inskränkning göras i arrendetiden, när särskilda omständigheter därtill föranleda. Visar sig, att vattenfallets bebyggande till följd af omständigheter, som icke vid aftalets ingående varit förutsedda, kräfver längre tid än fem år, må vattenfallsstyrelsen medgifva skälig förlängning af arrendetiden.

Då fråga är om utarrendering af bebyggdt vattenfall, må arrendatorn i arrendeaftalet berättigas att efter arrendetidens utgång för den tid, som i nämnda aftal bestämmes, samt mot den arrendeafgift och de villkor i öfrigt, hvilka med hänsyn till de vid arrendetidens utgång rådande förhållanden kunna anses skäliga, få lägenheten åt sig ånyo upplåten såvida icke vattenfallsstyrelsen senast fem år före arrendetidens utgång underrättar honom, att dylik förlängning icke af kronan medgifves. Det åligger dock arrendatorn att senast tre år före arrendetidens utgång lämna vattenfallsstyrelsen uppgift, huruvida han vill begagna sig af sin rätt till förnyad upplåtelse, eller vare sin rätt därtill förlustig.

Upplåtes vattenfallet i obebyggdt skick, skall kronan vara berättigad att vid arrendetidens utgång återtaga det utarrenderade mot erläggande af lösen för de arrendatorn tillhöriga, å vattenfallslägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom annan i arrendeaftalet angifven, honom  tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för vattenkraftanläggningens drift, såsom byggnader, maskiner, ledningar och dylikt. Vill kronan begagna sig af rättighet, som nu är sagd, vare dock skyldig att senast fem år före arrendetidens utgång underrätta arrendatorn om sin afsikt att återtaga vattenfallslägenheten.
Gör ej kronan det, skall arrendatorn, därest han senast tre år före arrendetidens slut meddelat vattenfallsstyrelsen sin önskan att erhålla förnyad upplåtelse af vattenfallslägenheten, vara berättigad att för en tid af trettio år få lägenheten till sig ånyo upplåten mot den arrendeafgift och de villkor i öfrigt, hvilka med hänsyn till då rådande förhållanden kunna anses skäliga.

När särskilda omständigheter därtill föranleda, må Kungl. Maj:t medgifva utsträckning af arrendetiden utöfver hvad här ofvan sägs, dock ej längre än att upplåtelsetiden under första och andra arrendeperioden sammanlagdt uppgår till högst nittiofem år.

2:o. Vid utgången af den tid, för hvilken arrendatorn kan erhålla förnyad upplåtelse af vattenfallslägenheten, vare han pliktig att utan lösen till kronan afstå de honom tillhöriga, å lägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom annan i aftalet angifven, honom tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för vattenkraftanläggningens drift.

Vill arrendatorn icke begagna sig af den optionsrätt, som tillkommer honom enligt hvad här ofvan under 1:o sägs, eller skulle arrendet under första arrendeperioden upphöra till följd af förverkande, skall arrendatorn vara skyldig att till kronan utan lösen afstå de honom tillhöriga, å vattenfallslägenheten befintliga vattenverksbyggnader. Har förverkande skett under den tid det nya aftalet gäller, är arrendatorn pliktig att till kronan utan lösen afstå, förutom nämnda vattenverksbyggnader, jämväl annan i aftalet angifven, honom tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för vattenkraftanläggningens drift.

3:o. Med vattenverksbyggnader afses i dessa grunder anordningar dels för vattnets dämning och ledande till och från kraftanläggningen, såsom dammar, rännor, kanaler, tuber, tunnlar och turbinkammare, dels ock för flottningen och fiskens gång, såsom flottningsutskof, timmerledare, laxtrappor och ålledare, äfvensom hvad till dylika anordningar hör, såsom luckor med manöveranordningar, isgrindar och dylikt.

4:o. Uttrycklig bestämmelse om hvad på grund af denna § skall gälla skall intagas i arrendeaftalet.

De vattenverksbyggnader och den öfriga egendom, som, enligt hvad här ofvan i denna § sägs, antingen skola af kronan öfvertagas mot lösen eller ock af arrendatorn utan lösen afstås till kronan, skola därjämte i arrendeaftalet noggrannt angifvas.

5 §   Arrendatorn skall i arrendeaftalet åläggas att, innan vattenfallets bebyggande får påbörjas, till vattenfallsstyrelsen ingifva förslag till de anordningar för vattenkraftens utnyttjande, hvilka han har för afsikt att vidtaga; och skall vattenfallsstyrelsen tillse, att de anläggningar, som af arrendatorn tillämnas, icke komma att hindra eller i högre grad försvåra ytterligare tillgodogörande af vattenkraften i vattendraget eller genomförande af reglering af detsamma. Vattenfallsstyrelsen skall därjämte i arrendeaftalet förbehållas rätt att öfvervaka, att de anläggningar, som af arrendatorn utföras, varda verkställda på ändamålsenligt och betryggande sätt samt i öfverensstämmelse med af vattenfallsstyrelsen godkända ritningar.

Vill arrendatorn efter vattenkraftanläggningens fullbordande utföra nyanläggningar för ytterligare utnyttjande af vattenkraften eller ändra redan befintliga dylika anläggningar, vare han skyldig att inhämta vattenfallsstyrelsens medgifvande härtill, och skall hvad i första stycket är sagdt äga tillämpning jämväl i afseende å dylika anläggningar.

6 §   I arrendeaftalet skall föreskrifvas, att, om arrendatorn vid utförande af vattenkraftanläggningen gör större afvikelse från de af vattenfallsstyrelsen godkända ritningarna till anläggningen eller icke ställer sig till efterrättelse de föreskrifter, som af vattenfallsstyrelsen meddelats i och för anläggningens utförande på ändamålsenligt och betryggande sätt, arrenderätten skall, om kronan det påfordrar, vara af arrendatorn förverkad och kronan vara berättigad att uppsäga aftalet.

Därest i arrendeaftalet stadgas skyldighet för arrendatorn att inom viss föreskrifven tid hafva påbörjat arbetet med vattenfallets bebyggande eller hafva fullbordat anläggningen i dess helhet, skall i aftalet tillika intagas bestämmelse därom, att arrendatorn, i händelse af försummelse i nämnda hänseende, skall, om sådant å kronans vägnar yrkas, anses hafva förverkat arrenderätten och kronan förty vara berättigad att uppsäga aftalet.

Innehåller arrendeaftalet bestämmelse därom, att upplåten vattenkraft eller däraf framställd energi skall användas för visst angifvet ändamål, och tager arrendatorn för annat ändamål än sålunda förutsatts vattenkraften eller energien i anspråk till sådan omfattning att det ursprungliga ändamålet eftersättes, skall om kronan det påfordrar, arrenderätten jämväl vara förverkad och kronan vara berättigad att uppsäga aftalet. Förbehåll härom skall intagas i arrendeaftalet.

7 §   Sker sådan reglering af sjö eller annat vattendrag, hvarigenom upplåtet vattenfall tillskyndas fördel, vare arrendatorn skyldig vidkännas skälig förhöjning i arrendeafgiften för den genom regleringen vunna ökning af vattenkraft, som af honom tages i anspråk.

Förbehåll om hvad sålunda skall gälla skall intagas i arrendeaftalet.

8 §   Arrendatorn skall tillförbindas att i inländsk brandförsäkringsanstalt för kronans räkning ombesörja och utan afdrag å arrendet bekosta brandförsäkring till fulla värdet af å lägenheten befintliga, kronan tillhöriga byggnader, maskiner, ledningar och annat dylikt af beskaffenhet att böra försäkras mot eldskada. Jämväl de arrendatorn tillhöriga, för vattenkraftanläggningens drift erforderliga byggnader, maskiner, ledningar m.m., som vid arrendets slut utan lösen tillfalla kronan, skola af arrendatorn hållas brandförsäkrade på sätt nyss är sagdt. Åt vattenfallsstyrelsen skall förbehållas rätt att, när anledning därtill förekommer, bestämma, hvilken del af nämnda egendom skall försäkras, det belopp, hvarför försäkring bör sökas, samt den anstalt, där försäkringen må äga rum.

Därjämte skall arrendatorn i aftalet förpliktas att, i enlighet med hvad i aftalet närmare bestämmes, för vattenfallsstyrelsen förete bevis därom, att brandförsäkringen fortfarande gäller.

9 § 1:o. Inträffar brandskada å kronan tillhörig egendom, som afses i 8 §, skall skadan genom arrendatorns försorg botas. Kronan skall äga uppbära brandskadeersättningen, hvilken, sedan vattenfallsstyrelsen fastställt plan för byggnaden eller för anskaffning af de maskiner, ledningar och annat dylikt, som skall ersätta det, som genom branden förstörts, af kronan tillhandahålles arrendatorn i den mån sådant för ändamålet erfordras.

Öfverstiger kostnaden för skadans botande den kronan tillerkända ersättningen, skall det öfverskjutande beloppet tillhandahållas arrendatorn af kronan, där ej särskild öfverenskommelse kan träffas därom, att denna öfverskjutande kostnad skall af arrendatorn förskjutas eller af honom gäldas.

2:o. Varder kronan tillhörig, å lägenheten befintlig byggnad af annan anledning än här ofvan under 1:o omförmäles utan arrendatorns vållande förstörd eller så skadad, att ny byggnad eller ombyggnad erfordras, åligger det kronan, där icke byggnaden utan olägenhet kan undvaras, att utan oskäligt dröjsmål verkställa byggnaden; underlåter kronan det, äge arrendatorn uppsäga aftalet och njute skadestånd.

3:o. Skulle skada, som ofvan i mom. 1:o och 2:o sägs, inträffa under sådan tid eller vara af sådan art, att enligt vattenfallsstyrelsens bedömande dess botande, med hänsyn till vattenfallslägenhetens afsedda användning efter arrendetidens utgång, icke för kronan medför nytta, skall kronan, därest arrendatorn ej själf vill bota skadan, vara berättigad att uppsäga arrendeaftalet och återtaga hvad som utarrenderats; och skall i dylikt fall tillämpas hvad i 13 § för där afsedt fall stadgas om skyldighet för kronan att utgifva lösen, ersättning eller skadestånd.

4:o. Var skada, som här ofvan under 2:o afses, ringare än där omförmäles, ligge å arrendatorn att på egen bekostnad ombesörja dess botande.

5:o. Förbehåll om hvad enligt denna § skall gälla skall intagas i arrendeaftalet.

10 §   Arrendatorn skall tillförbindas att på egen bekostnad uppföra och underhålla all den stängsel, som af vattenfallsstyrelsen pröfvas erforderlig för lägenhetens afskiljande från annan egendom.

11 §   Såsom säkerhet för fullgörande av arrendevillkoren bör för en tid av minst fem och högst åtta år vara ställd borgen ingången antingen såsom för egen skuld av bankinrättning, vars bolagsordning blivit av Kungl. Maj:t fastställd, eller också, där vattenfallsstyrelsen prövar sådant kan ske, av minst två personer, de där borga en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld, och vilkas vederhäftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller domaren styrkt. Ansvarighet på grund av dylik borgen må dock icke utsträckas utöver den tid, för vilken borgen blivit ingången.

Arrendator, som sådant föredraget, må antingen, jämte ställande av borgen för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna av staten, allmänna hypoteksbanken eller av kommuner med Kungl. Maj:ts tillstånd utgivna obligationer eller andra av vattenfallsstyrelsen godkända säkerhetshandlingar, motsvarande två års arrendeavgift, eller också, i stället för borgen för uppfyllande av arrendevillkoren i deras helhet, nedsätta dylika obligationer eller andra säkerhetshandlingar till belopp, uppgående till fem års arrendeavgift, samt, där vattenfallet utarrenderats i obebyggt skick, därutöver till belopp, motsvarande fem procent av den av vattenfallsstyrelsen uppskattade anläggnings- och anskaffningskostnaden för de vattenverksbyggnader och den övriga egendom, som enligt bestämmelse i avtalet kan komma att utan lösen tillfalla kronan.

I avseende å obligationernas uppskattning gäller enahanda bestämmelser, som är meddelade i fråga om obligationer vid uppbördsborgen.

Minst ett år före utgången av den tid, för vilken borgen blivit ställd, skall ny borgen avlämnas, så beskaffad som ovan sägs.
Angående arrendators skyldighet i sistnämnda hänseende skall uttrycklig bestämmelse intagas i avtalet med stadgande såsom äventyr för underlåtenhet att fullgöra densamma, att vattenfallsstyrelsen skall vara berättigad att uppsäga avtalet samt kronan äga bekomma ersättning för skada.
Förordning (2003:847).

12 § 1:o. Alla å lägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom annan egendom, som enligt bestämmelse i aftalet skall utan lösen tillfalla kronan, skola, där ej på grund af särskilda omständigheter medgifves undantag, af arrendatorn så vårdas och underhållas, att de under hela arrendetiden äro i fullgodt stånd. Eftersätter arrendatorn hvad sålunda åligger honom, vare han skyldig att till kronan utgifva ersättning, när lägenheten afträdes.

Skulle under arrendetiden brandskada inträffa å byggnad, som här afses, och varder ej skadan af arrendatorn botad, vare arrendatorn skyldig att, när lägenheten afträdes, till kronan utgifva ersättning motsvarande kostnaden för skadans botande.

2:o. Kronan tillhörig, å lägenheten befintlig egendom af annat slag än vattenverksbyggnader skall af arrendatorn vårdas och underhållas, så att icke något under arrendetiden försämras. Eftersätter arrendatorn hvad sålunda åligger honom, vare han pliktig att utgifva ersättning till kronan, när lägenheten afträdes; finnes arrendatorn då hafva afhjälpt brist, som befanns vid tillträdet, njute han därför godtgörelse af kronan.

3:o. I fråga om egendom, som här ofvan under 1:o och 2:o afses, skall hvad i 2 kap. 10 § andra stycket, 11 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ af lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom stadgas angående syn å utarrenderad fastighet i tillämpliga delar lända till efterrättelse. Syn, som jämlikt nämnda stadganden hålles å egendom, hvarom nu är fråga, skall förrättas af tre eller, där någondera parten det påfordrar, fem ojäfviga, sakkunniga män; och skall sådan underrättelse om syn, hvarom i 12 § af nämnda lag förmäles, alltid, där den skall medföra laga verkan, delgifvas vattenfallsstyrelsen. Angående utseende af synemän förfares såsom här nedan i 15 § är stadgadt rörande val af skiljemän.

4:o. Förbehåll angående hvad här ofvan under 1:o, 2:o och 3:o föreskrifves skall intagas i arrendeaftalet.

13 §   I arrendeaftalet skola vidare, där ej särskilda omständigheter påkalla undantag, införas följande bestämmelser:

1:o. Sedan tjugu år förflutit från arrendetidens början, skall kronan, såvida Kungl. Maj:t pröfvar sådant vara nödvändigt för tillgodoseende af något kronans ändamål, vara berättigad att när som helst under arrendetiden efter arrendatorn två år förut lämnad underrättelse återtaga hvad som utarrenderats samt inlösa å lägenheten befintliga, arrendatorn tillhöriga vattenverksbyggnader och annan egendom, som enligt bestämmelse i aftalet skola utan lösen tillfalla kronan. Vill kronan begagna sig af rätt, som nu är sagd, vare, där arrendatorn det yrkar, kronan skyldig att jämväl inlösa öfrig arrendatorn tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som användes för anläggningens drift, såsom byggnader, maskiner, ledningar och dylikt.

Dessutom vare kronan pliktig att utöfver den lösen, som sålunda skall utgå, till arrendatorn utgifva ersättning för mistning af arrendet under den del af arrendetiden, som återstår, då inlösen sker. Där så lämpligen kan ske, skall denna ersättning utgå i form af kraft.

Kommer genom inlösningen arrendatorn tillhörig, utanför vattenfallslägenheten belägen egendom, såsom fabrik eller annan anläggning, som drifves genom kraft från vattenfallet, eller ock byggnad eller annan anläggning, som tillkommit för vattenkraftens tillgodogörande, att lida synnerlig minskning i värde, äge arrendatorn påfordra, att nämnda egendom med maskiner och tillbehör äfvensom den mark, hvarå den ligger, där denna mark tillhör arrendatorn, skall af kronan inlösas.

Har arrendatorn ingått aftal med annan om leverans af kraft från vattenkraftanläggningen, vare kronan, där ej kronan vill öfvertaga leveransen, pliktig att hålla arrendatorn skadeslös för det skadestånd, hvilket arrendatorn kan kännas skyldig utgifva till leveranstagaren, dock ej med högre belopp än som motsvarar den kostnadsökning, som under den återstående delen af leveranstiden, men i intet fall längre än till utgången af arrendetiden, tillskyndas leveranstagaren för ansskaffande af annan drifkraft till den myckenhet aftalet gäller. Var aftalet ingånget efter det kronan underrättat arrendatorn om sin afsikt att inlösa anläggningen, äge dock arrendatorn ej rätt till dylik ersättning af kronan.

2:o. Upphör arrendet af anledning, som här ofvan i denna § under 1:o sägs, skall ersättningen för den arrendatorn tillhöriga, å lägenheten befintliga egendom, som enligt aftalet skulle vid arrendetidens utgång utan lösen hemfalla till kronan, bestämmas till ett belopp, hvilket motsvarar samma egendoms anläggnings- eller anskaffningskostnad, minskad dels med amortering, som skäligen kan anses belöpa å den del af arrendetiden, hvilken vid inlösningen förflutit, dels ock med kostnaderna för dess försättande i fullgodt skick, därest brister skulle i sådant afseende förefinnas.

För annan arrendatorn tillhörig egendom, som här ofvan under 1:o omförmäles skall ersättning utgå efter fulla värdet vid tiden för inlösningen. Kostnad, som göres å anläggningen efter det arrendatorn af kronan erhållit underrättelse att fråga väckts om anläggningens inlösande för kronans räkning, må vid värdets eller ersättningens bestämmande tagas i beräkning, allenast så vidt kostnaden pröfvas hafva varit nödig och nyttig samt icke företagen i uppenbar afsikt att vinna högre ersättning.

3:o. Är frågan om beloppet af lösen eller ersättning, som här ofvan under 1:o ock 2:o sägs, icke slutligen afgjord före utgången af det år, som följer närmast efter det, under hvilket värderingen skett, skall ny värdering äga rum, därest någondera parten det fordrar.

14 §   När arrende upphör, skall arrendatorn hembjuda kronan till inlösen de delar af anläggningen jämte därtill hörande maskiner, ledningar, transformatorstationer och öfriga byggnader, hvilka finnas å vattenfallslägenheten och icke enligt bestämmelse i arrendeaftalet skola utan lösen tillfalla kronan. Vill kronan i andra fall, än då lösensskyldighet jämlikt 4 § 1:o tredje stycket, 9 § 3:o samt 13 § åligger kronan, ej helt eller delvis inlösa hvad sålunda hembjudits eller har kronan ej inom två månader efter det hembud gjordes förklarat sig därtill villig, äge arrendatorn bortföra egendomen eller den del därav, som kronan icke önskar öfvertaga. Är hvad arrendatorn sålunda äger från vattenfallslägenheten skilja icke bortfördt inom viss, af vattenfallsstyrelsen förelagd tid, tillfalle det kronan utan lösen; äge ock kronan, där kronan det hellre vill, låta på arrendatorns bekostnad bortföra egendom, hvarom nu är fråga. Förbehåll angående hvad i denna § föreskrives skall intagas i arrendeaftalet.

15 § 1:o. Lösen, ersättning eller skadestånd, som jämlikt bestämmelserna i 4 § 1:o, 9 §, 13 § 1:o och 2:o eller 14 § kronan finnes skyldig att utgifva, skall, där parterna icke kunna enas om lösenskillingens, ersättningen eller skadeståndets belopp, bestämmas af tre eller, om någondera parten det påyrkar, fem ojäfviga, sakkunniga skiljemän. I skiljenämnd, som nu är sagd, äge parterna insätta lika antal ledamöter, hvarefter de sålunda utsedda tillkalla ytterligare en skiljeman såsom ordförande. Tredskas någondera parten att utse skiljeman eller kunna de utsedda ej förena sig om valet af ordförande, äge Kungl Maj:ts befallningshafvande i detta län, inom hvilket vattenfallet är beläget, eller, där vattenfallet ligger på gränsen mellan två län, Kungl. Maj:ts befallningshafvande i båda länen gemensamt att förordna om valet. Nöjes ej part med hvad de flesta skiljemännen säga, gälle hvad därom finnes stadgadt i 2 kap. 8 § af lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom. Kunna parterna ej enas om den förhöjning i arrendeafgiften, som enligt 7 § kan ifrågakomma, skall afgiften bestämmas i den här ofvan stadgade ordning.

2:o. Skall eljest enligt bestämmelse i aftalet eller ock enligt allmän lag kronan gälda skadestånd i följd av arrendes upphörande eller är af sådan anledning arrendatorn enligt bestämmelse i aftalet eller enligt allmän lag skadeståndsskyldig, gälle i fråga om bestämmande af skadeståndets belopp havd här ofvan under 1:o sägs.

3:o. Förbehåll angående hvad under 1:o och 2:o föreskrifves skall intagas i arrendeaftalet.

16 §   Ej må arrenderätt till vattenfallslägenhet eller till utmål, som särskildt upplåtits, af arrendatorn öfverlåtas utan vattenfallsstyrelsens medgifvande.

Förbehåll härom skall intagas i aftalet.

17 §   Dessa grunder skola äga tillämpning jämväl då fråga är om avtal angående nyttjande av vattenfallslägenhet, beträffande vilken kronans äganderätt är föremål för tvist, dock icke i de fall, då avtal rörande upplåtelse av lägenheten må avslutas med tillämpning av förordningen angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall. Kungörelse (1915:188).

18 §   Där vattenfallslägenhet skall upplåtas med vattenfallsrätt, skall hvad här ofvan i 3--5 och 7--15 samt 17 §§ är föreskrifvet beträffande arrende äga motsvarande tillämpning; dock att upplåtelse af vattenfall i obebyggdt skick må, utan hinder af stadgandet i 4 §, ske för en tid af intill sjuttiofem år. Afser sådan upplåtelse längre tid än sextiofem år, äge nyttjanderättshafvaren ej optionsrätt att få vattenfallslägenheten till sig ånyo upplåten, utan vare pliktig att vid utgången af upplåtelsetiden afträda vattenfallet och utan lösen till kronan afstå de honom tillhöriga, å lägenheten befintliga vattenverksbyggnader äfvensom annan i aftalet angifven, honom tillhörig och å lägenheten befintlig egendom, som erfordras för vattenkraftanläggningens drift. Bestämmelse om hvad sålunda skall gälla skall intagas i upplåtelsehandlingen.
Kungörelse (1911:68).

19 §   I aftal om vattenfallsrätt må kunna stadgas, att vattenfallsstyrelsen äger utse sakkunnig person, som har att på nyttjanderättshafvarens bekostnad å arbetsplatsen kontrollera arbetets utförande och å kronans vägnar godkänna anläggningarna i den mån de utförts eller fullbordats.

I aftalet skall föreskrifvas, att, om nyttjanderättshafvaren vid utförande af vattenkraftanläggningen gör större afvikelse från de af vattenfallsstyrelsen godkända ritningarna till anläggningen eller icke ställer sig till efterrättelse de föreskrifter, som af vattenfallsstyrelsen meddelats i och för anläggningens utförande på ändamålsenligt och betryggande sätt, vattenfallsstyrelsen skall äga att låta inställa arbetets vidare fortsättande.

Därest i aftalet stadgas skyldighet för nyttjanderättshafvaren att inom viss föreskrifven tid hafva påbörjat arbetet med vattenfallets bebyggande eller hafva fullbordat anläggningen i dess helhet, må tillika, om särskilda skäl föranleda därtill, i aftalet intagas bestämmelse därom, att nyttjanderättshafvaren, i händelse af väsentlig försummelse i nämnda hänseende, skall, om sådant å kronans vägnar yrkas, anses hafva förverkat vattenfallsrätten och kronan förty vara berättigad att uppsäga aftalet. Innehåller aftalet bestämmelse därom, att upplåten vattenkraft eller däraf framställd energi skall användas för visst angifvet ändamål, och tager nyttjanderättshafvaren för annat ändamål än sålunda förutsatts vattenkraften eller energien i anspråk till sådan omfattning, att det ursprungliga ändamålet eftersättes, skall, om förbehåll därom skett i aftalet, kronan jämväl kunna påfordra, att vattenfallsrätten skall vara förverkad och förty äga uppsäga aftalet.
Har ej uppsägning skett inom ett år efter det anledning därtill efter ty nyss är sagdt för hvarje fall yppades, äger kronan sedermera ej åberopa nyttjanderättshafvarens försummelse i nu nämndt hänseende såsom grund för hans skiljande från vattenfallsrätten.

I aftalet må kunna stadgas skyldighet för nyttjanderättshafvaren att i fråga om tillhandahållande af vattenkraft eller däraf framställd energi vara underkastad de villkor, som i sådant hänseende kunna vara af Kungl.
Maj:t i allmänhet stadgade. Kungörelse (1911:68).

20 §   Vattenfallsrätt må icke utan Kungl. Maj:ts tillstånd upplåtas eller öfverlåtas till annan än i Sverige bosatt svensk medborgare eller handelsbolag, hvars samtliga medlemmar äro svenska medborgare, bosatta här i riket, eller aktiebolag, hvars bolagsordning föreskrifver, dels att aktie icke må utan Kungl. Maj:ts tillstånd tecknas af eller öfverlåtas å andra än i Sverige bosatta svenska medborgare, dels att ändring i bolagsordningen i detta hänseende icke är giltig, med mindre Kungl. Maj:t till ändringen lämnat medgifvande. Kungörelse (1911:68).

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.