SFS 1998:1402 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1998:1402 Lag om ändring i regeringsformen
981402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i regeringsformen;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om regeringsformen

2

dels

att 9 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i regeringsformen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 11 §, av

följande lydelse.

9 kap.

11 §

Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. �v-

riga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

12 §

Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen

.

Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får be-
stämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken leds

av en direktion, som utses av fullmäktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen skall be-

viljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han
därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av direktio-
nen från hans anställning endast om han inte längre uppfyller de krav som
ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller om han gjort sig skyl-
dig till allvarlig försummelse.

Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och

verksamhet meddelas i lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

2

Regeringsformen omtryckt 1994:1483.

SFS 1998:1402

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.