SFS 2015:643 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid / SFS 2015:643 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
150643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1930:173) om beräkning

av lagstadgad tid ska ha följande lydelse.

2 §

2

Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast

ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-
afton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som

anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,
och

2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen

(1988:688) om kontaktförbud och som gäller

a) i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och
b) i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642)

om europeisk skyddsorder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.

2 Senaste lydelse 2011:488.

SFS 2015:643

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.