SFS 1987:1212

871212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1212

om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av

uikom från trycket

lagstadgad tid;

29 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs att 2 § lag en (19 30:173) om berä k­

ning av lagstadgad tid skall ha följande lydelse.

2

Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författn ing en åtgärd

senast skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom­
marafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om de frister för häktningsframställning

och hä ktningsförhandling som ange s i 24 kap . 12 o ch 13 §§, 17 § fjä rde

stycket och 19 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr. 30.

^Senaste lydelse 1974:756.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.