SFS 2005:44 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid / SFS 2005:44 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
050044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid;

utfärdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1930:173) om beräk-

ning av lagstadgad tid skall ha följande lydelse.

2 §

2 Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast

skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som

anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,
och

2. den frist för sammanträde i ärende om besöksförbud avseende gemen-

sam bostad som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om besöksför-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148.

2 Senaste lydelse 1987:1212.

SFS 2005:44

Utkom från trycket
den 22 februari 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.