SFS 1977:208

770208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:208

om ändring i lagen (1944:475) om arbetsiöshetsnämnd;

utfärdad den 21 apr il 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1944:475) om a r­

betslöshetsnämnd

dels att 1 och 2 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lage n skall in föras tre nya paragrafer. 3-5 §§, av nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer lagen a tt ha följande lydelse från och med d en

dag då denna lag träder i kraf t.

1

I v arje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får

tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att va­

ra arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshets­
nämnd.

2 § Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt
främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska

verkningarna av arbetslöshet.

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid ar betslöshet en­

ligt arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368),

2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sys­

selsättningsfrågor samt

3. omedelbart underrätta länsarbetsnämnden om arbetskonflikt som på­

verkar hjälpverksamhet inom k ommunen.

4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfull­

mäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet.
Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen,

annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

Utkom från trycket

den 12 maj 19 77

' Prop. 1976/77; I, KU 25, rskr 148.

^ �n dringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

529

34-SFS 1977

¬

background image

SFS 1977:208

5 S I f V^iga om särskild arb etslöshetsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 ;

kap. 2 §, 3 8 för sta stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första

stycket och 10- 12 §8 kommunallagen (1977; 179) på motsvarande sätt. I

annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i
3 kap. .s 8 första stycket och 6 8 nämnda lag på mo tsvarande sätt.

Utan hinder av 2 8 2 förvaltningslage n (1971:290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 3 88 nämnda lag i samtliga ärenden hos särskild arbetslöshets-

niimnd.

Denna lag tr äder i kraft den I juli 1977, då kungörelsen (1966: 369) m ed

närmare föreskrifter om arbetslöshetsnämnd och dess verksamhet m.m.
upphör att gälla.

På regerin gens vägnar

PI-:R AHL.MARK

�ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

^r'

⬢fl

i

TAii..

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.