SFS 1991:1689

911689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. v ^

, f

SFS 1991:1689 Lag

Utkom från trycket

OM äffadrnEg s lagesi (1944:475) om arbetslöshetsmäiiimd;

den 19 december 1991

Utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1944:475) om arbets-

löshetsnämnd^ skall ha följande lydelse.

5

För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet

om nämnder i kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

⬢ Prop. 1991/92; 17, KU6, rskr. 31.

^ Lagen omtryckt 1977:208.

^ Senaste lydelse 1986:1146.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.