SFS 2017:726 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd / SFS 2017:726 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
170726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1944:475) om arbetslös-

hetsnämnd

2 ska ha följande lydelse.

5 §

3

För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om

nämnder i kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1977:208.

3 Senaste lydelse 1991:1689.

SFS 2017:726

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.