SFS 2012:212 Lag om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. / SFS 2012:212 Lag om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
120212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, m.m.;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1957:259) om rätt för

kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. ska ha
följande lydelse.

2 §

2

I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta

ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga
platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har
upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med
särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst
område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av
dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångs-
belopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning

av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig
trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med
det belopp som behövs för att täcka kommunens kostnader för
användningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1993:1618.

SFS 2012:212

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.