SFS 1972:102

720102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:102 Lag

Utkom från trycket

den 25 april 1972

om ändring i lagen (1957: 259) om rätt för kommun

att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän

plats, m. m.;

aiven Stockholms slott den 24 mars 1972.

pi

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om lagen (1957: 259) om rätt för kom­
mun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m. för­
ordna,

dels att 3 och 4 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1 och 2 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

1 § Har tillstånd lämnats att taga i anspråk plats som i 1 § allmänna

ordningsstadgan sägs för ändamål, varom i 2 § av stadgan förmäles, må

kommun, därest platsen står under dess förvaltning, uttaga avgift för
upplåtelsen. Rätt att uttaga avgift föreligger även i fråga om upplåtelse,

som avser salutorg eller liknande plats som i vederbörlig ordning upp­
låtits till allmän försäljningsplats.

Avgift utgår med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till än­

damålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kost­

nader med anle dning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Grunder för beräkning av avgift beslutas av kommunfullmäktige.

2 § För rätt att under begränsad tid begagna av kommun för allmän
parkering upplåten plats å gata, torg eller annan allmän plats må kom­
munen, där så finnes påkallat för trafikens ordnande, uttaga avgift med
det belopp, som erfordras för att tillgodose sagda ändamål. Grunder

för beräkning av sådan avgift beslutas av kommunfullmäktige.

För upplåtelse på allmän plats av särskild uppställningsplats för for­

don, som brukas i yrkesmässig trafik för personbefordran, må kommu­

nen uttaga avgift med belopp, som erfordras för att täcka kommunens

kostnader med anledning av upplåtelsen.

3 §2

4 §3

5 § Konungen äger meddela närmare föreskrifter angående tillämp­

ningen av denna lag.

238

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972, då punkt 44 Kungl. Majits

resolution på allmogens besvär den 1 augusti 1727 skall upphöra att
gälla.

1 Prop. 1972: 12, KU 1 1, rskr 45.

® Paragrafen upp hävd ge nom denna lag.

^ Pa ragrafen upp hävd ge nom denna lag.

O

."o'

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamli gen att efterr ätta. Till ytter-

SFS 1972:102

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 mars 1972.

GUSTAF ADOLF

SVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.