SFS 1978:236

780236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978: 236

Lag

Utkom från trycket

den 30 maj 1978

om äodring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att

uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.;

utfärdad den 27 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957: 259) om rätt

för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.^

dels att i 5 § ordet " Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 § För rätt att under begränsad tid begagna av kommun för allmän par­

kering upplåten plats å g ata, torg eller annan allmän plats må kommunen ,

där så finnes påkallat för trafikens ordnande, uttaga avgift med det belopp,
som e rfordras för att tillgodose sagda ändamå l. Grunder för beräkning av
sådan avgift besl utas av kommunfullmäktige. Därvid får föreskrivas att rö­

relsehindrad skall vara befriad från skyldighet att erlägga avgift.

För upplåtelse på allmän plats av särskild uppställningsplats för fordon,

som brukas i yrkesmässig trafik för personbefordran, må kommunen utta -

394

' Prop. 1977/78: 81, TU 20, rskr 226.

^ Lage n omtryckt 1972:102.

¬

background image

ga avgift med belopp, som erfordras för att täcka kommunens kostnader

SFS 1978: 236

med anledning av upplåtelsen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

JOHANNES ANTONSSON

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.