SFS 1984:879

840879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:879

Lag

Utkom från trycket

den 11 december 1984

om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att

uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.;

utfärdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:259) om rätt

för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.^

dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2

I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta

ut avgift för rätten att parkera på sådana allmänna platser som kommunen
har upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av sådan avgift beslutas av kommunfullmäk­

tige. Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra

med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett
visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda

grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till

ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från
avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på allmän plats av särskilda uppställningsplatser för for­

don, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, får kommunen

ta ut avgift med det belopp som behö vs för att täcka kommunens kostnader

för upplåtelsen.

Denna lag trä der i kraft den I januari 1985. Beslut om försöksverksam­

het som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör att gälla den 1

januari 1986.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

1846

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

' Prop. 1984/85: 14, TU 5, rskr 14.

^ Lagen omtryckt 1972 : 102. Senaste lydelse av 5 § 197 9: 1084,

3 Senaste lydelse 1978: 236,

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.