SFS 1957:259

570259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'ES

454

1957 .

⬢⬢⬢

i j

Nr 259

Lag

0

om rätt för kommun alt uttaga avgift för vissa upplåtelser

å allmän plats, m. m.;

given Stockholms slott den 31 maj 1957.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen', funnit j u-,

gott förordna som följer.

1 §.

Har tillstånd lämnats att taga i anspråk plats som i 1 § allmänna ord­

ningsstadgan sägs för ändamål, varom i 2 § av stadgan förmäles, må kom­

mun, därest platsen står under dess förvaltning, uttaga skälig avgift för

upplåtelsen enligt grunder, som beslutas av kommunens fullmäktige.

2 §.

För rätt att under begränsad tid begagna av kommun för allmän parke­

ring upplåten plats å gata, torg eller annan allmän plats må kommunen,

där så finnes påkallat för trafikens ordnande, uttaga avgift med det belopp,

som erfordras för att tillgodose sagda ändamål. Grunder för beräkning av

sådan avgift beslutas av kommunens fullmäktige.

3 §.

Fullmäktiges beslut enligt 1 eller 2 § skall för att Ainna bindande kraft

underställas länsstyrelsen, som äger att beslutet helt eller dehås fastställa

eller ock ogilla.

Mot länsstyrelsens beslut må talan föras hos Konungen genom besvär.

4 §.

Vad i denna lag sägs om kommun skall äga motsvarande tillämpning

för municipalsamhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad skola

tillämpas.

5 §.

Konungen äger meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen av

denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med eg-en hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 31 maj 1957.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Inrikesdepartementet)

GUNNAR HEDLUND

' Prop. 1957: 157; KU 16; Rskr 308.

Nr 2.58 och 259, '/<

SlocUboIm 1957. Knngl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.