SFS 1975:686

750686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:686

om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete

utkom från trycket

med annan stat;

den i sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1959:590) om

gränstullsamarbete med annan stat

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1, 2 och 11 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 8 § skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Tulltjänsteman från den andra staten åtnjuter under utövning här i riket

av tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, skydd enligt 17 kap. 5 §

brottsbalken men skall icke vara underkastad ansvar enligt 20 kap. samma
balk.

Har svensk tulltjänsteman, då han i anledning av gränstullsamarbete

haft att utöva tulltjänst för den andra staten, begått brott som avses i 20
kap. 1-3 §§ brottsbalken eller eljest gjort sig skyldig till tjänsteförseelse,

skall så anses som om han begått brottet eller gjort sig skyldig till förseel­
sen under utövning av svensk tulltjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Kurt Malmgren

(Finansdepartementet)

'Prop. 1975:78. Ii.ll22. r.skr212.

1387

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.