SFS 1988:433

880433.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:433 Lag

Utkom från trycket

den 15 juni 1988

om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete

med annan stat;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6, 8 och 9 §§ (1959:590) om

gränstullsamarbete med annan stat skall ha följande lydelse.

6 § Det åligger svensk tullpersonal och personal vid den svenska kust­

bevakningen att utöva tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete,
under iakttagande av den stats instruktioner och reglementen, för vilken

tulltjänsten bedrives.

8

Tulltjänstemän från den andra staten åtnjuter under utövning här i

riket av tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, skydd enligt 17
kap. 5 § brottsbalken men skall icke vara underkastad ansvar enligt 20 kap.

samma balk.

Har svensk tulltjänsteman eller tjänsteman vid den svenska kustbevak­

ningen, då han i a nledning av gränstullsamarbete haft att utöva tulltjänst

för den andra staten, begått brott som avses i 20 kap. 1-3 §§ brottsbalken

eller eljest gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, skall så anses som om han
begått brottet eller gjort sig skyldig till förseelsen under utövning av svensk
tulltjänst.

9 § Om svensk tulltjänsteman eller tjänsteman vid den svenska kust­

bevakningen under utövning av tulltjänst för annan stat i anledning av

gränstullsamarbete åstadkommer skada för vilken han är ansvarig enligt

998

' Prop. 1987/88: 142, FöU 10, rskr. 299.

^ Senaste lydelse 1975:686.

¬

background image

'

sV.énska skadeståndsregler, skall kronan ersätta skadan, kron an obetaget

SFS 1988:433

att.av tjänstemannen söka åter vad sålunda utgivits.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.