SFS 1959:590

590590.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t'

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 ⬢ Nr 590 och 591

utkom från trycket den 29 dec. 1959

Nr 590

Lag

om gränstullsamarijete med annan stat;

given SLockholms slott den 18 december 1959.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sverigej, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott för ordna som följer.

1 §⬢

Konungen må, efter avtal med annan stat, förordna, alt för samarbete

i fråga om tullkontroll å och tullklarering av trafik mellan Sverige och den

andra staten {gränstullsamarbete) 2�13 §§ denna lag helt eller delvis skola

äga tillämpning.

2 §.

För gränstullsamarbete må, enligt vad Konungen därom förordnar, upp­

rättas särskild zon inom vilken samarbetet här i riket skall bedrivas (kon-

trollzon). Finnes kontrollzon böra upprättas längs rikets gräns mot den

andra staten, skall den vara av samma bredd som motsvarande zon inom

den andra staten, dock högst femton kilometer. Kontrollzon annorstädes

inom riket må omfatta landsvägssträcka, järnvägssträcka med tillhörande

stationsområde, flygplats, farled eller hamnområde.

3 §.

Inom kontrollzon här i riket tillämpas med avseende å tullkontroll och

tullklarering för den andra statens räkning de i den staten gällande bestäm­

melserna om tull samt in- och utförsel jämte de bestämmelser i övrigt, vil­

kas efterlevnad dess tullväsen har att övervaka. Tvångsmedel, som enligt

den andra statens lagstiftning tulltjänsteman äger anlita, må därvid använ­

das inom kontrollzonen, dock endast vid undersökning i omedelbart sam­

hand med smugglingsbrott eller försök därtill, varigenom lag eller författ­

ning i den andra staten överträtts.

4 §.

Tullpersonal från den andra staten må inom kontrollzon här i riket utöva

tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, under iakttagande av den

stats instruktioner och reglementen, för vilken tulltjänsten bedrives.

5 §.

' Inom kontrollzon i den andra staten tillämpas med avseende å tullkon­

troll och tullklarering för svenska statens räkning de i Sverige gällande be-

^ Prop. 1959: 180; Be vU 68; Rslcr 36 5.

395�59702^/. Sv ensk författningssamling 1959, Nr 590 och 591

\

\

¬

background image

1478

1959 . Nr 590

stämmelserna om tull samt in- och utförsel jämte de bestämmelser i övrigt,

vilkas efterlevnad det svenska tullverket har att övervaka. Tvärtgsmedel,

som enligt svensk lagstiftning tulltjänsteman äger anlita, må därvid använ­

das inom kontrollzonen, dock endast \åd undersökning i omedelbart sam­

band med smugglingsbrott eller försök därtill, varigenom svensk lag eller

författning överträtts.

6 §.

Det åligger svensk tullpersonal att utöva tulltjänst, som omfattas av

gränstullsamarbete, under iakttagande av den stats instruktioner och reg­

lementen, för vilken tulltjänsten bedrives.

7 §.

�&tgärd, som i anledning av gränstullsamarbete för svensk räkning vid­

tagits av myndighet eller personal tillhörande den andra statens tullväsen,

skall anses som om den vidtagits av svensk tullmyndighet eller tullperso­

nal. Av tullmyndighet i den andra staten anbragt insegel anses därvid såsom

svensk tullmyndighets insegel.

8 §.

Tulltjänsteman från den andra staten åtnjuter under utövning bär i riket

av tulltjänst, som omfattas av gränstullsamarbete, skydd enligt 10 kap.

strafflagen men skall icke vara underkastad i 25 kap. samma lag meddelade

bestämmelser om ämbetsbrott.

Har svensk tulltjänsteman genom gärning som avses i 25 kap. 1�5 §§

strafflagen åsidosatt sin tjänsteplikt, då han i anledning av gränstullsam­

arbete haft att utöva tulltjänst för den andra staten, skall så anses som

om gärningen begåtts under utövning av svensk tulltjänst.

9 §.

Om svensk tulltjänsteman under utövning av tulltjänst för annan stat i

anledning av gränstullsamarbete åstadkommer skada för vilken han är an­

svarig enligt svenska skadeståndsregler, skall kronan ersätta skadan, kro­

nan obetaget att av tjänstemannen söka åter vad sålunda utgivits.

10 §.

Egendom som i anledning av smugglingsbrott eller försök därtill tagits

i beslag inom kontrollzon i den andra staten skall, därest gärningen inne­

burit sådant brott mot lag eller författning såväl i Sverige som i den andra

staten, som kan föranleda förverkande av egendomen, överlämnas till tull-

eller polismyndighet i sistnämnda stat om ej särskilda skäl annat föran­

leda. Har beslaget ägt rum inom kontrollzon bär i riket, må egendomen över­

lämnas till myndighet i den andra staten om särskilda skäl därtill äro.

Har egendom med tillämpning av vad i första stycket sägs överlämnats

till myndighet i den andra staten, skall vad i svensk lag eller författning må

vara stadgat om skyldighet att ersätta värdet av sådan egendom icke äga

tillämpning.

11 §.

Den som i samband med verkställt eller tillämnat gränsöverskridande

gripits på svenskt område inom kontrollzon längs riksgränsen såsom skä-

ligen misstänkt f�r brott mot bestämmelse, som avses i 3 §, eller försök till

sådant brott må, om ej särskilda skäl däremot äro, omedelbart föras till

lull- eller polismyndighet i den andra staten, därest

han är okänd och undandrager sig att uppgiva namn och hemvist eller

anledning förekommer, att hans uppgift därom är osann;

¬

background image

1959 . Nr 590

1479

lian ej äger hemvist i Sverige eller i den andra staten och det skäligen kan

befaras, att han genom att begiva sig till en tredje stat undandrager sig lag-

föring eller straff; eller

det i annat fall skäligen kan befaras, att han undandrager sig lagföring

eller straff eller genom undanröjande av bevis eller på annat sätt försvårar

sakens utredning.

�&tgärd, som avses i första stycket, må vidtagas mot den som ej äger hem­

vist och medborgarskap i den andra staten endast om den andra staten för­

bundit sig dels att icke utan medgivande av Konungen utlämna den miss­

tänkte till tredje stat, dels ock att ej utan sådant medgivande låta den miss­

tänkte åtalas eller straffas för annat brott som begåtts före gripandet. Den

andra staten må dock i sådan förbindelse förbehålla sig att låta åtala eller

straffa för annat brott, där

fråga är om överträdelse av tullförfattningar; eller

den misstänkte själv inför domstol samtyckt därtill; eller

han underlåtit att, oaktat hinder ej mött, lämna den andra staten inom en

månad efter rättegång och undergående av straff eller annan påföljd som må

hava ådömts honom för brott, varför han förts till den andra staten; eller

han återvänt till den andra staten, sedan han lämnat denna.

12 §.

Har någon med tillämpning av bestämmelser i den andra staten, motsva­

rande stadgandena i 11 §, förts till svensk myndighet må han, därest han

ej äger hemvist och medborgarskap i Sverige, icke utan vederbörligt med­

givande av myndighet i den andra staten utlämnas till tredje stat, ej heller

utan sådant medgivande åtalas eller straffas för annat brott som begåtts

före gripandet, med mindre

fråga är om överträdelse av tullförfattningar; eller

den misstänkte själv inför domstol samtyckt därtill; eller

han underlåtit att, oaktat hinder ej mött, lämna Sverige inom en månad

efter rättegång och undergående av straff eller annan påföljd som må hava

ådömts honom för brott, varför han förts till Sverige; eller

han återvänt till Sverige, sedan han lämnat landet.

13 §.

Vad som enligt 3�5, 10 och 11 §§ gäller inom kontrollzon skall äga till-

lämpning Jämväl utanför sådan zon, när i anledning av smugglingsbrott

eller försök därtill den misstänkte förföljes utanför zonen i omedelbart sam­

band med gärningen.

14 §.

Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämp­

ningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yftennera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 18 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

{Finansdepartementet)

G. E. STRANG

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.