SFS 1969:644

690644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X969 '

64-4< och 645

utkom från Uyckct den 16 dec. 1969

Nr 644

Lag

om vissa rättigheter för statslösa personer oeh politiska flyktingar^

given Slockholms slott den 28 Tiowem&er 19G9.

Vi GUSTAF ADOLF, med Gudsnåd e, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

�r i lag eller annan författning föreslmvet, att viss rättighet tillkom­

mer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i lagstift­

ningen eller alt Konungen får under förutsättning av ömsesidighet för­

ordna att -riss rättighet skall tillkomma utländsk medborgare, får Konungen

förordna a lt sådan rättighet skall tillkomma också statslös person eller po­

litisk f lykting. Rättighet som tillkommer utländsk medborgare under för-

iilsätlning av ömsesidighet i lagstiftningen tillkommer dock utan Konung­

ens förordnande statslös person och politisk flykting som vistats i riket oav­

brutet Under minst tre år.

I f råga om annan rättighet än sådan som hänför sig till rättegång vid

svensk domstol får förordnande enligt första stycket första punkten avse

endast de n som stadig\'arande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder

annat.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enli^ därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i SveUsk författningssamling. Genom lagen

upphävcs lagen den 17 juni 1938 (nr 322) angående rätt för Konungen att

meddela fö rordnande om vissa förmåner åt statslösa med flera.

Del alia som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"\isso hava V^i d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 november 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(⬢Justitiedepartementet)

LENNART GEUER

' Prop. I960; 309, ILU 49 , rskr 335.

⬢ ^' �^98000, SDcnBh fårf attningssainliJiB

Nr Odi och 6i5

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.