SFS 1974:563

740563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 563 Lag

Utkom från trycket

den 2 juli 197 4

om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd tili

politiska partier;
utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' att 4, 6-12 och 14 §§ lagen

(1972:625) om statligt stöd till politiska partier skall ha nedan angivna
lydelse.

1258

4 § Har extra val ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i
3 § första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 §

andra stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det
ordinarie valet och vid därefter förekommande extra val. Vad som

sagts nu om antal mandat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket
antalet hela tiondels procentenheter röster.

6 § Parti som vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i
hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller ett helt

grundstöd. Helt grundstöd utgör 1,5 miljoner kronor,

7 § Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av

rösterna i hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller så

1 Prop. 1974: 35, KU 21, rskr 160.

¬

background image

inånga fjortondelar av ett helt grundstöd .som m otsvarar antalet vunna

SFS 1974:563

^

mandat.

(

8 §- Parti som avses i 6 eller 7 § erhåller utöver grundstödet tilläggs­

stöd för varje år för vilket valet gäller med 4.200 kronor för varje
vunnet mandat, om partiet är företrätt i regeringen, och annars med

6.300 kronor för varje vunnet mandat.

9 § Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i

hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än fyra vid
närmast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de tre därpå
följande åren, första året med 75 procent av ett helt grundstöd, andra

året med 50 procent av ett helt grundstöd och tredje året med 25

I'

procent av ett helt grundstöd. �r 6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i

I

stället bestämmelserna där, om de skulle medföra ett högre grundstöd.

i

10 § Har parti vid extra val eller omval fått minst 4 procent av

rösterna i hela landet och uppnådde partiet en lägre procentandel än
fyra vid närmast föregående val eller vid det upphävda valet, utgår en
tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel månad som återstår av året
från den dag då det extra valet eller omvalet avslutades.

11 § Parti kan under ett år ej få högre belopp i grundstöd än som

motsvarar helt grundstöd.

12 § �&r räknas i denna lag från och med den 15 oktober. Stöd som

avses i lagen uträknas en gång för varje år, om ej annat följer av 10 §.

Förhållandena vid uträkningstillfället bestämmer stödets storlek.

Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet

tal, sker sedvanlig avrundning till h elt tal.

14 § Ansökan om stöd enligt denna lag göres skriftligen varje år hos

riksgäldskontoret. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt och med

hela sina belopp. Utbetalningen göres av riksgäldskontoret inom en
månad efter det att ansökan gjorts. Utbetalningen sker till respektive
partis riksorganisation. På begäran av parti kan dock kanslistödet eller

del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

I

1. Denna lag träder i kra ft den 1 ja nuari 1975.

2. �ldre bestämmelser tillämpas alltjämt för tiden till och med den

14 oktober 1975, Därvid iakttages att

a) annat stöd, avseende kalenderåret 1975, än som sägs i 10 § fast­

ställes till fem sjättedelar av vad som skulle ha utgått för hela året,

b) grundstöd enligt 10 § beräknas endast för tiden till och med den

14 oktober 1975,

c) parti ej kan få högre belopp i grundstöd, avseende kalenderåret

1975, än som motsvarar fem sjättedelar av helt grundstöd,

d) vad som sägs om nyval i 4 o ch 10 §§ i den äldre lydelsen skall gälla

också beträffande extra val.

1259

2 Senaste lydelse 1974: 733.

¬

background image

SFS 1974: 563

3. Vid tillämpningen av 4 § i den nya lydelsen skall som extra val

anses också nyval.

4. Del år som räknas från och med den 15 ok tober 1975 skall vid

tillämpningen av 3 och 9 §§ anses som det tredje året efter det ordi­

narie valet 1973. Samma år skall vid ti llämpningen av 9 § anses som det

andra efter ett nyval som äger rum under år 1974 före den 15 oktober
och som del första efter ett nyval eller ett extra val som äger rum

senare.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.