SFS 1985:156

850156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:156

Utkom från trycket

den 11 april 1985

Lag

om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till

politiska partier;

utfärdad den 28 mars 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1972; 625) om statligt

stöd till politiska pa rtier skall ha nedan angivna lydelse.

14

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen vaije år hos

riksgäldskontoret. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalning­

arna görs av riksgäldskontoret kvartalsvis med en flärdedel varje gång.

Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts.

Utbetalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av

partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppe ns
kansli.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Matts Dahlberg

(Justitiedepartementet)

276

' Prop, 1984/85: 100 bil. 4, KU 24. rskr 13 8.

^ Senaste lydelse 197 4:563.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.