SFS 1972:625

720625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:625 Lag

Utkom från t rycket oiH statDgt stöd tiU poKtiska partier;

il Ji"-»�

den 12 dec. 1972

given Stockholms slott den 8 december 1972.

Inledande bestämmelse

1554

1 Prop. 1972: 126, KU 1972: 55, rskr 1972: 295.

JiiVa

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

'}fea

dagen\ funnit gott förordna som följer.

1 § Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt

stöd enligt den na lag. Stödformerna är partistöd och kansiistöd.

Partistöd

'

2 § Partistöd utgår som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör

Ifep,,

85 000 kronor.

3 § Antalet mandatbidrag som varje parti erhåller bestämmes årligen

med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie valen,
om ej a nnat följer av 4 §.

SjiäVfu

¬

background image

Första året under den treårsperiod som följer efter ordinarie val till

SFS 1972: 625

riksdagen erhåller varje parti så många mandatbidrag som motsvarar
en sjättedel gånger antalet vunna mandat i det senaste valet plus fem

sjättedelar gånger antalet vunna mandat i närmast föregående val.
Andra året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar

halva antalet mandat i det senaste valet plus halva antalet mandat i när­
mast föregående val. Tredje året erhåller partiet så många mandatbidrag

som motsvarar fem sjättedelar gånger antalet mandat i det senaste valet

plus en sjättedel gånger antalet mandat i närmast föregående val.

Har parti i något av valen ej blivit företrätt i riksdagen, räknas beträf­

fande sådant val i stället för mandat antalet hela tiondels procentenheter

röster över 2,5 procent som partiet erhållit i valet i hela landet. Har

parti i något av valen blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent

av rösterna i hela landet, räknas beträffande sådant val dels antalet
mandat, dels antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 pro­
cent. Om det sammanlagda antalet mandat och tiondels procentenheter
röster över 2,5 procent överstiger fjorton, räknas dock ej överskjutande

tal.

4 § Har nyval ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i 3 §

första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 § andra

stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det ordinarie valet
och vid därefter förekommande nyval. Vad som sagts nu om antal man­
dat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket antalet hela tiondels
procentenheter röster.

Kanslistöd

5 § Kanslistöd utgår som grundstöd och tilläggsstöd.

6 § Parti som vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i

hela landet erhåller för varje kalenderår för vilket valet gäller ett helt
grundstöd. Helt grundstöd utgör 1,5 miljoner kronor.

7 § Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rös­

terna i hela landet erhåller för varje kalenderår för vilket valet gäller så
många fjortondelar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna
mandat.

8 § Parti som avses i 6 eller 7 § erhåller utöver grundstödet tilläggs­
stöd för varje kalenderår för vilket valet gäller med 3 500 kronor för

varje vunnet mandat, om partiet är företrätt i regeringen, och annars
med 5 250 kro nor för varje vunnet mandat.

9 § Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i

hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än fyra vid när­
mast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de tre därpå följande
kalenderåren, första året med 75 procent av ett helt grundstöd, andra
året med 50 procent av ett helt grundstöd och tredje året med 25 pro­
cent av ett helt grundstöd. �r 6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i stället

bestämmelserna där, om de skulle medföra ett högre grundstöd.

1555

¬

background image

SFS 1972: 625

10 § Har parti vid nyval fått minst 4 procent av rösterna i hela lan- <

det och uppnådde partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast

föregående val, utgår en tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel

månad som återstår av nyvalsåret från och med den dag då den nyvalda
riksdagen sammanträder första gången.

11 § Parti kan under ett kalenderår ej få högre belopp i grundstöd än

som motsvarar helt grundstöd.

Gemensamma bestämmelser

12 § Stöd som avses i denna lag utgår per kalenderår. Förhållandena

vid utbetalningstillfället bestämmer stödets storlek, om ej annat anges

^

i lagen.

Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet

tal, sker sedvanlig avrundning till helt tal.

13 § Fråga om stöd enligt denna lag prövas av partibidragsnämnden.

Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ledamöterna,

som skall inneha eller ha innehaft ordinarie tjänst som domare, utses

av riksgäldsfullmäktige för sex år.

Som partibidragsnämndens beslut gäller den mening varom flertalet

ledamöter förenar sig eller, vid lika röstetal, ordförandens mening. Mot

nämndens beslut får talan icke föras.

14 § Ansökan om stöd enligt denna lag göres skriftligen varje år hos

riksgäldskontoret. Ansökan bör göras före utgången av januari.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt och med

hela sina belopp. Utbetalningen göres av riksgäldskontoret inom en må­

nad efter det att ansökan gjorts. Utbetalningen sker till respektive partis
riksorganisation. På begäran av parti kan dock kanslistödet eller del
därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas först från och med år 1974. I övrigt

tillämpas lagen för tid från och med den 1 juli 1972. För vart och ett

av åren 1972 och 1973 gäller dock i stället för 3 och 4 §§ att varje parti
erhåller så många mandatbidrag som motsvarar det antal mandat som

vunnits i 1970 års val till riksdagen.

�verskjutande partistöd och grundstöd som till följd av lagen skall

utgå för andra halvåret 1972 betalas ut efter ansökan hos riksgälds­
kontoret. Ansökan bör göras före utgången av år 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eftcrrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

1556

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.