SFS 2018:91 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier / SFS 2018:91 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
180091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier;

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 14 §§ lagen (1972:625) om

statligt stöd till politiska partier

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd

enligt denna lag.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd.

14 §

4

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Parti-

bidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade

räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller god-
känd revisor. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden
som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalningarna

görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång. Första
utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetal-
ningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av partiet kan
dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
2. Bestämmelserna i 1 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången

i fråga om ansökningar till Partibidragsnämnden som avser det stödår som
inleds den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153.

2 Lagen omtryckt 1987:876.

3 Senaste lydelse 2014:106. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2014:106.

SFS 2018:91

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.