SFS 2009:346 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden / SFS 2009:346 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
090346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen
av nådeärenden;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1974:579) om handlägg-

ningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

2 §

2

Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett

nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där re-
geringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista in-
stans, från Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

2 Senaste lydelse 1981:1089.

SFS 2009:346

Utkom från trycket
den

19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.