SFS 2010:661 Lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn;

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn / SFS 2010:661 Lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn;
100661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1339) om
justitiekanslerns tillsyn;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1975:1339) om justitie-

kanslerns tillsyn ska ha följande lydelse.

6 §

2

Har befattningshavare åsidosatt vad som åligger honom eller henne i

tjänsten och kan felet beivras genom disciplinärt förfarande, får Justitie-
kanslern göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disci-
plinpåföljd. Om det, när det gäller den som är legitimerad eller annars behö-
rig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln
med läkemedel eller yrke inom djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att
besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten, får Justitie-
kanslern göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frå-
gan. Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legiti-
merad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på
något annat sätt. Om det, när det gäller den som är legitimerad yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller
djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om prövotid, får Justitie-
kanslern göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frå-
gan.

Anser Justitiekanslern det vara påkallat att befattningshavare avskedas

eller avstänges från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller
upprepad tjänsteförseelse, får han eller hon göra anmälan härom till den som
har befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

När Justitiekanslern har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i för-

sta eller andra stycket ska han eller hon i ärendet få tillfälle att komplettera
egen utredning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av
någon annan samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu sagts
gäller dock inte ärenden om avstängning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:322.

SFS 2010:661

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:661

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.