SFS 2010:1412 Lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn / SFS 2010:1412 Lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
101412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1339) om
justitiekanslerns tillsyn;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 9 § lagen (1975:1339) om

justitiekanslerns tillsyn ska ha följande lydelse.

8 §

I regeringsformen finns föreskrifter om justitiekanslerns befogenhet att

väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltnings-
domstolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot
från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarunder-
sökning.

9 §

Justitiekanslern har rätt att få tillgång till domstolars och förvaltnings-

myndigheters protokoll och handlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

SFS 2010:1412

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.