SFS 1975:603

750603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:603

Lag

Utkom från trycket

on föoiyelse av vissa fartygsintecknuigar m. m.;

den 15 juli 1975

utfärdad den 5 juni 1975.

1272

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

' Prop. 1975:68, LU 24, rskr 171.

¬

background image

1 § Har inteckning beviljats i fartyg enligt lagen (1901:26 s. 1) om

SFS 1975:603

inteckning i f artyg och har fartyget därefter avförts ur fartygsregistret

utan att inteckningen dödats innan denna lag har trätt i kraft, består

inteckningen, till dess den förfaller enligt 2 § eller dödas. Intecknings­

boken skall överlämnas till den registermyndighet som avses i 2 §

sjölagen (1891:35 s. 1). Den na myndighet skall föra boken så länge den

upptager bestående inteckning.

Inteckning som avses i första stycket dödas på ansökan av

innehavare. Därvid skall inteckningshandlingen företes. Beslutet skall
föras in i int eckningsboken. Bevis om beslutet tecknas på intecknings­
handlingen.

På ansökan av innehavare av inteckningshandling skall innehavet

antecknas i in teckningsboken och bevis därom tecknas på handlingen.

2§ Inteckning som avses i 1 § förfaller med utgången av maj 1977,
om den icke dö das dessförinnan. Om inteckningen vid ikraftträdandet
av denna lag utgjorde och alltjämt utgör säkerhet för pantfordran, kan
den dock, på begäran av innehavaren medan inteckningen ännu gäller,

förnyas att gälla ytterligare tio år och därefter förnyas i samma ordning
för tio år åt gången.

3 § Begäran om inteckningsförnyelse göres skriftligen hos register­

myndigheten. Därvid skall inteckningshandlingen företes. I är ende om

inteckningsförnyelse har lagen (1946:807) om handläggning av
domstolsärenden motsvarande tillämpning.

Beslut om inteckningsförnyelse skall införas i i nteckningsboken och

bevis om förnyelsen tecknas på inteckningshandlingen. Handlingar i

ärenden om inteckningsförnyelse sammanföres i akter under det

registreringsnummer fartyget har haft i fartygsregistret.

4 § 1 fråga om utmätning och exekutiv försäljning av egendom, vari
göres gällande panträtt på grund av inteckning som avses i de nna lag,

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om utmätning och exekutiv

försäljning av registrerat skepp.

5§ Registermyndigheten skall före utgången av år 1976 översända

underrättelse till varje känd innehavare av inteckning som avses i

denna lag med upplysning om att inteckningen icke har kunnat
överföras till skeppsregistret samt om vad som enligt denna lag och 11
a övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i

sjölagen (1891:35 s. 1) gäller om sådan inteckning.

Denna lag träder i kraf t den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

Carl Lidbom

(Justitiedepartementet)

1273

" ⬢" ⬢

» .J- '

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.