SFS 2008:1312 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott / SFS 2008:1312 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
081312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsförskott

2

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av lagen 2001:378.

SFS 2008:1312

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.