SFS 1975:605

750605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:605

Lag

Utkom från trycket

om registrering av båtbyggnadsförskott;

den 15 juli 1975

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Denna lag träder i k raft den dag regeringen bestämmer.
Lagen gäller även då avtal om förskottet lagfarits enligt 3 § sjölagen

(1891:35 s. 1) före ikraftträdandet, om utmätning sker eller konkurs­
ansökan göres efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

Carl Lidbom

(Justitiedepartementet)

Prop. 1975:68, LU 24, rskr 171.

^ r

Den som har beställt bål och lämnat eller utfäst sig att lämna till­

verkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta taga in
därom upprättat skriftligt avtal i protokollet hos Stockholms tingsrätt.

Därefter har han förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i

^ ' *

byggnadsämnena och vad som för hans räkning tillverkats med

förskottet.

)0

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.