SFS 1996:255 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott / SFS 1996:255 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
SFS 1996_255 Lag om ändring i lagen (1975_605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

403

SFS 1996:255
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsforskott skall ha följande lydelse.

Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna till-

verkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett
därom upprättat skriftligt avtal hos Stockholms tingsrätt. Därefter har
han förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsäm-
nena och vad som för hans räkning tillverkats med förskottet.

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

background image

404

SFS 1996:255

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.