SFS 2001:378 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott / SFS 2001:378 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
010378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsförskott

2

skall ha följande lydelse.

Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren

förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom upprät-
tat skriftligt avtal hos Sjöfartsverket. Därefter har han förmånsrätt enligt 4 §
förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för hans räk-
ning tillverkats med förskottet.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt

denna lag.

Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i

14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig
sjöfart m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24 , rskr. 2000/01:223.

2

Senaste lydelse 1996:255.

SFS 2001:378

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.