SFS 2013:664 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare / SFS 2013:664 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
130664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för
vissa tolkar och översättare;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 § lagen (1975:689) om tystnads-

plikt för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för

vars fullgörande staten eller en kommun svarar,

2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den för-

valtningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller

3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål

och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en miss-
tänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs landsting och kommunal-

förbund.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om
rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280,
26.10.2010, s. 1, Celex 32010L0064).

3 Senaste lydelse 2004:807.

SFS 2013:664

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.