SFS 1982:105

820105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

5

SFS 1982:105

om ändring i iagen (1 975:689) om tystnadsplikt för vissa

utkom från trycket

tolkar ock översättare;

den i6 mars mi

utfärdad den 8 mars 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tyst­

nadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av

myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande

staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av

regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer före­

skriven prö vning. Med kom muner likställs landstingskommuner, kommu­

nalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter, allmänna försäkrings­
kassor och sådana arbetsgivare som avses i 1 kap . I § 3 lagen (1976:600)

om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

BJ�RN MOLIN

V

:IK

1 >11

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

' Prop. 1981/82:90, AU I I, rskr 153.

^ Senaste lydelse 1976:609.

' '. i i

il):

-[⬢

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.