SFS 1975:689

750689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:689

om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare;

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myn­

dighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten
eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av rege­

ringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskri­
ven prövning. Med kommun likställes allmän inrättning som avses i I §
andra stycket kommunaltjänstemannalagen (1965:275).

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare
enligt 1 § får ej obehörigen yppa vad han under uppdraget har erfarit om

enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållan­
de eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu
gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

den 1 sept. 1975

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

KJELL-OLOF FELDT

(Handelsdepartementet)

'Prop. 1975:78, JuU 22. rskr2I2.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.