SFS 1980:229

800229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:229 Lag

Utkom från trycket

den 21 maj 1980

om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa

tolkar och översättare;

U

on

ri>

utfärdad den 30 april 1980.

ull

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1975: 689) om tyst.

tniigi

�

^

"

"m lysf,

nadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare
enligt 1 § fär inte obehörigen röja vad han u nder uppdraget har erfarit om

enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affarsförhållan.
de eller forhållande av betydelse for landets försvar. Vad som har sagts nu

gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

gä'

HJ

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

L

01
in

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

ut

' Prop. 1979/80:80, KU 45. rskr 269.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.