SFS 1986:49

860049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:49

Utkom från trycket

den 11 februari 1986

Lag

om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa

tolkar och översättare;

utfärdad den 30 januari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tyst­

nadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha följande lydelse.

1

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av

myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande

staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av

regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer före­

skriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner, kom­

munalförbund. församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäk­
ringskassor.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Jörgen Holgersson
(Utrikesdepartementet)

' Prop. 1984/85: 117, JuU 1985/86 :8, rskr. 68.

' Senaste lydelse 1982:105.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.