SFS 2009:418 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare / SFS 2009:418 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
090418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för
vissa tolkar och översättare;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1975:689) om tystnads-

plikt för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.

2 §

2

Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare

enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått
veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet,
affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta
gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:229.

SFS 2009:418

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.