SFS 1999:937 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare / SFS 1999:937 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
990937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för
vissa tolkar och översättare;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnads-

plikt för vissa tolkar och översättare skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en myndig-

het eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten
eller en kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av re-
geringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer fö-
reskriven prövning. Med kommuner likställs landsting, kommunalförbund
och allmänna försäkringskassor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

2

Senaste lydelse 1986:49.

SFS 1999:937

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.