Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1976:447
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:787
Länk: Länk till register

SFS nr:

1976:447
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1976-05-26
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:787
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En erkänd arbetslöshetskassa får pröva frågor om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av ett beslut om fångstbegränsning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om statsbidrag till sådana fiskeföretag.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas 43-47 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:787).


Övergångsbestämmelser

1989:116

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.