SFS 1976:447

760447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:447

om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva

Utkom från trycket

fråga om statsbidrag till fiskeföretag;

den 22 juni i 976

Denna lag träder i kraft den I ju li 1976.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

SVANTE LUNDKVIST
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1975/76; 130, JoU 39, rskr 317.

1 u

t

f f

[il

utfärdad den 26 maj 197 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådana fls-

keföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om

j; J

fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av rege­

ringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.

/|

4i

I'i

k:. 'Ä

?r!i

•i

11.^

Ifi

859

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.