SFS 1989:116

890116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:116 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd

den i« april 1 989

arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till

fiskeföretag;

i

utfärdad den 30 mars 1989,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1976:447) om rätt för

erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

skall ha följande lydelse.

Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådant

fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om

fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av rege-
ringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.

162

I Prop. 1988/89:66. KU26. rskr. 134.

¬

background image

t;

ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas,

SFS 1989:116

;flHäinpas bestämmelserna i 23-25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986;

223).

Denna la g träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.

på regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.