SFS 1976:633

760633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:633

om kungörande av lagar och andra författningar;

^tkom från trycket

den 26 juli 1976

utfärdad den 10 jun i 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Författning som ha r beslutats av riksdagen, regeringen eller myndig­
het under regeringen eller riksdagen skall kungöras enlig t denna lag, om ej

annat följer av 2 §.

Med författning skall i denna lag förstås lag eller förordning eller annan

föreskrift som avses i 8 kap. regeringsformen.

2 § I fråga om annan författning än lag gäller att 4-9 §§ ej äger tillämpning

på författning

1. som på grund av lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbe­

komma allmänna handlingar ej får lämnas ut till envar eller

2. som endast reglerar statlig myndighets inre förhållanden eller förhål­

landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen ej
innehåller något som kan vara av väsentligt in tresse för utomstående eller

för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

3 § För kungörande av författningar skall finnas

1. Svensk författningssamling,
2. Riksdagens författningssamling,
3. författningssamlingar för centrala myndigheter,

4. en författningssamling för varje län.

4 § Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk för­

fattningssamling. Denna utges genom regeringens försorg.

Om möjligheten a tt överblicka författningsmaterialet underlättas därav

eller andra särskilda skäl föreligger, får regeringen bestämma att viss av re-

' Prop. 1975/76; 112, KU 51. rskr 362.

1323

¬

background image

SFS 1976:633

geringen beslutad författning i stället skall kungöras i annan angiven för­
fattningssamling.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma

att viss författning skall kungöras på annat sätt än som anges i första styck­

et. Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk författ­

ningssamling i s tället räknas från det av regeringen föreskrivna kungöran­

det.

5 § Författning som utfärdas av riksdagen skall kungöras i Riksdagens
författningssamling eller på annat sätt som riksdagen föreskriver.

6 § Författning som beslutas av central myndighet under regeringen skall

kungöras i förf attningssamling som myndigheten enligt regeringens beslut
låter utge eller, om sådan författningssamling saknas, i a nnan av regering­
en bestämd författningssamling som utges genom central myndighets för­
sorg.

Skall författning som avses i för sta stycket lända till efterrättelse endast

inom ett eller några län, kan myndigheten besluta att författningen i stället

skall kungöras i b erörda läns författningssamling.

Finns ej författningssamling i vilke n kungörande kan ske enligt första el­

ler andra stycket skall författningen kungöras i Svensk författningssam­

ling. 1 övrig t får författning som avses i f örsta stycket kungöras i Sv ensk

författningssamling endast när det av särskilda skäl finnes vara den lämpli­
gaste åtgärden.

7 § Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör

författning på annat sätt än i f örfattningssamling. Sådant medgivande får

dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Författning som beslutas av förvaltningsmyndighet under riksdagen

skall kungöras i fö rfattningssamling som utges genom myndighetens för­

sorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver.

9 § Författning som beslutas av länsstyrelse eller av annan regional eller

lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och ej tillhör för­
svarsmakten skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket
myndigheten har sitt säte. Detsamma skall gälla beträffande författning
som beslutas av skogsvårdsstyrelse eller trafiknämnd. Länets författnings­

samling utges genom länsstyrelsens försorg.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen medge att

författning som avses i första stycket kungöres på annat sätt än i länets för­

fattningssamling.

Om kungörande av författning som beslutas av regional eller lokal myn­

dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer.

10 § Om kungörande av kommunal författning gäller vad som är särskilt

föreskrivet.

1324

¬

background image

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat

SFS 1976:633

sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i

denna lag, upphäves eller ändras efter besvär, skall den myndighet som

har ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de

former i vilk a författningen ursprungligen kungjordes.

13 § Av författning skall framgå när den träd er i kraft.

14 § Om kungörande i författni ngssamling som avses i denna lag av annat

än författning gäller vad som är särskilt föres krivet.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977.

Genom denna lag upphäves lagen (1894:4 4 s. I) angående tiden för all­

männa författningars trädande i kraft.

Vad i lag eller annan författning f�resk rives om kungörande i länets all­

männa kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från och
med denna lags ikraft trädande avse kungörande i länets författningssam­

ling.

Såvitt angår förordningar äger 2 § tillämpning endast under förutsättning

att 8 kap. 19 § regeringsformen ändrats så att undantag från bestämmelsen
om kungörande av förordningar kan föreskrivas i lag .

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.