SFS 1977:714

770714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:714

Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1976:633) om kungörande av lagar

den 15 sept. 1977

ocli andra författningar;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 11 § lagen (1976:633) om

kungörande av lagar och andra författningar skall ha nedan angivna
lydelse.

1676

' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

¬

background image

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat

SFS 1977:714

sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortstidning enligt bestämmelse som avses i första

stycket skall 3 § lagen (1977: 654) om kungörande i mål och ärenden hos

myndighet m.m. ha motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1978.

�ldre b estämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens väg nar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.