SFS 1980:887

800887.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:887

Lag

Utkom från trycket

om äoidriEig t lagen (1976:633) om kungörande av Sagar

den 11 december 1980 och andra författaisigar;

utfärdad den 27 nove mber 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1976:633) om kungö­

rande av lagar oc h andra författningar skall ha nedan angivna lydelse.

2 §2 I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4-9 §§ inte tilläm­

pas på en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till en­

var eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller för­

hållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen
inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående

eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva att lokala trafikföreskrifter inte behöver kun­

göras på det sätt som anges i 9 §.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

' Prop. 1980/81:18, KU 4, rskr 14.

^ Senaste lydelse 197 8; 238.

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

'J!

c

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.