SFS 1980:153

800153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:153 Lag

Utkom från trycket

tlen 19 maj 1980

342

i.ag
om ändring i lagen (1976:633) om Irungörande av la gar

och andra författningar;

Utfärdad den 30 april 1980.

ratade av

att 4 § lagen (1976:633) om ki

agar och andra författningar skall ha nedan angivna lyd else

A

T^.. ^

kungö-

-C7 �'

iiu llWUUll Ull^i^lVIICI

S!;�~a m

Om mö jligheten ati öv m f

""^Senngens Törsorg.

eller andra särskild i.--i ^

li^rfattningsmalerialet underlättas d ärav

sarsktlda skal föreligger, fär regeringen bestämma att en viss av

'^OP. l9W«0:t20.KU47.rskr271.

¬

background image

slutad författning i stället skall kungöras i någon annan angi-

regen"?^"

om synnerliga skäl föreligger, får regeringen be-

yen förfadning

^ författning skall kungöras i någon annan angiven pub-

jtäinma attensau'

lilia"''"' ^^.jgutliga förhållanden del påkallat kan regeringen bestämma

Trfättning skall kungöras på ann at sätt än som anges i första styc-

° ^j.311 tid so m annars räknas frän kungörande i Svensk författ-

l;ei. Dar\'i

räknas från det av regeringen föreskrivna kungöran-

ningssamling 1 si3>

det.

träder i kraft två ve ckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

pjdcn har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1980:153

Pi regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

;

: ; 'V

i

' : i ' i

]

I; f

'⬢

( v

i

Sill

'

ti

; )

Ii i

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.