SFS 1982:1254

821254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1254 Lag

Utkom från trycket

ooi ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar

den 30 december 1982 och andra författningar;

utfårdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 5 och 8 §§ lagen (1976:633)

om kungörande av lagar och andra författningar skall ha nedan angivna
lydelse. Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med
den dag då denna lag träder i kra ft.

I § Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyrko­

mötet eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen skall kun­

göras enligt denna lag, om inte annat fö(jer av 2 §.

Med författning skall i denna lag förstås lag eller förordning eller annan

föreskrift som avses i 8 kap. regeringsformen.

3004

' Prop. 1982/83:66, KU 10. rskr48.

¬

background image

'rji § I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4-9 §§ inte tillämpas

SFS 1982:1254

' ipå en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte far lämnas ut till envar

eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller

förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författning­
en inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomståen­
de eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva att lokala trafikföreskrifter inte behöver kun­

göras på det sätt som anges i 9 §.

3 § För kungörande av författningar skall finnas

1. Svensk författningssamling,
2. Svenska kyrkans författningssamling,
3. författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen,
4. författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och för för­

valtningsmyndigheter under riksdagen,

5. en författningssamling för vaije län.

4 § Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk för­

fattningssamling. Denna utges genom regeringens försorg.

Om möjligheten at t överblicka författningsmaterialet underlättas därav

eller andra särskilda skäl föreligger, får regeringen bestämma att en viss av

regeringen beslutad f örfattning i stället skall kungöras i någon annan angi­

ven författningssamling. Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen be­
stämma att en sådan författning skall kungöras i någon annan angiven
publikation.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma

att viss författning skall kungöras på annat sätt än som anges i första
stycket. Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk

författningssamling i stället räknas från det av regeringen föreskrivna kun­
görandet.

5 § Författningar som beslutas av kyrkomötet skall kungöras i S venska

kyrkans författningssamling.

6 § Författning som beslutas av central myndighet under regeringen skall

kungöras i författning ssamling som myndigheten enligt regeringens beslut
låter utge eller, om sådan författningssamling saknas, i annan av regering­
en bestämd författningssamling som utges genom central myndighets för­
sorg.

Skall författning som avses i första stycket lända till efterrättelse endast

inom ett eller några län, kan myndigheten besluta att författningen i stället
skall kungöras i berörda läns författningssamling.

Finns ej författningssamling i vilken kungörande kan ske enligt första

eller andra stycket skall författningen kungöras i Svensk författningssam­
ling. I övrigt f år författning som avses i för sta stycket kungöras i Svensk

författningssamling endast när det av särskilda skäl finnes vara den lämpli­
gaste åtgärden.

3005

¬

background image

\

SFS 1982; 1254

7 § Regeringen far medge att central myndighet under regeringen kungör
författning på annat sätt än i författningssamling. Sådant medgivande får
dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Författningar som beslutas av riksdagens förvaltningskontor skall

kungöras i en författningssamling som förvaltningskontoret låter utge.

Författningar som beslutas av en förvaltningsmyndighet under riksdagen

skall kungöras i en författningssamling som utges genom myndighetens
försorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver.

9 § Författning som beslutas av länsstyrelse eller av annan regional eller
lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och ej tillhör för­
svarsmakten skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket

myndigheten har sitt säte. Detsamma skall gälla beträffande författning
som beslutas av skogsvårdsstyrelse. Länets författningssamling utges ge­
nom länsstyrelsens försorg.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen medge att

författning som avses i första stycket kungöres på annat sätt än i länets
författningssamling.

Om kungörande av författning som beslutas av regional eller lokal myn­

dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer.

10 § Om kungörande av kommunal författning gäller vad som är särskilt
föreskrivet.

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat

sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortstidning enligt bestämmelse som avses i första

stycket skall 3§ lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos

myndighet m. m. ha motsvarande tillämpning.

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i

denna lag, upphäves eller ändras efter besvär, skall den myndighet som har
ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de

former i vilka författningen ursprungligen kungjordes.

13 § Av författning skall framgå när den träder i kraft.

14 § Om kungörande i författningssamling som avses i denna lag av
annat än författning gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1977.

Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. 1) angående tiden för

allmänna författningars trädande i kraft.

Vad i lag eller annan författning föreskrives om kungörande i länets

allmänna kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från och

3006

^SFS 1976:633.

¬

background image

denna lags ikraftträdande avse kungö rande i länets för fattningssam-

SFS 1982:1254

^ling.

Denna lag' träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

7^

OVE RAINER

rj-

Jan Forsström

t]Cl;

(Justitiedepartementet)

3 SFS 1982:1254.

ift

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.