SFS 1985:17

850017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:17

om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar

utkom från trycket

och andra författningar;

29januari i985

utfärdad den 17 januari 1985.

Enligt riksdagen beslut' föreskrivs att 2 och 9 §§ lagen (1976:633) om

kungörande av lagar och andra författningar^ skall ha nedan angivna ly­

delse.

2 § I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4-9 §§ inte tillämpas
på en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till

envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller

förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författning­

en inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomståen­
de eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva dels att lokala trafikföreskrifter inte behöver

kungöras på det sätt som anges i 9 §, dels att föreskrifter om högsta tillåtna

färdhastighet inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §.

9 § Författning som beslutas av länsstyrelse eller av annan regional eller
lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och ej tillhör för­
svarsmakten skall kungöras i författningssam lingen för det län inom vilke t
myndigheten har sitt säte. Länets författningssamling utges genom länssty­

relsens försorg.

' Prop. 1984/85:6, TU 6, rskr 80.

Lagen omtryckt 1982: 1254.

!vi

1 .

1

' M

¬

background image

SFS 1985:17

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen medge att

författning som avses i för sta stycket kungöres på annat sätt än i lä nets
författningssamling.

Om kungörande av författning som be slutas av regional eller lokal myn­

dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.