SFS 1985:124

850124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:124

om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar

utkom Mn trycket

och andra författningar;

den 26 mars i985

utfärdad den 21 februari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 14 §§ lage n (1976:633) om

kungörande av lagar och andra författningar^ skall ha nedan angivna ly­
delse.

1

Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyr­

komötet eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen skall

kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de

'Prop. 1984/85:61, KU 21, rskr 121.

^ Lagen omtryckt 1982:1254.

' Senaste lydelse 1984; 211.

231

¬

background image

SFS 1985:124

\.

internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt

författning skall gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

14 § Om det i en författning föreskrivs att en internationell överenskom­

melse eller en ändring i en sådan skall gälla som svensk rätt, skall överens­

kommelsen eller ändringen kungöras på samma sätt som författningen. Om

det är lämpligare, får regeringen dock bestämma att överenskommelsen
eller ändringen i stället skall kungöras på något annat sätt. Var kungöran­
det i sådant fall sker skall ges till känna i den författningssamling där
författningen har kungjorts.

Om kungörande i övrigt i författningssamling som avses i denna lag av

annat än författning gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.