SFS 1985:893

850893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:893

om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar

Utkom från trycket

och andra författningar;

den lo december i9 85

utfärdad den 28 nove mber 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1976:633) om

kungörande av lagar och andra författningar^ skall ha följande lydelse.

1

Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyr­

komötet eller av en myndighet under regeringen, riksdagen eller kyrkomö­
tet skall kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma

gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som
enligt författning skall gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denn a lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

5 § Författningar som beslutas av kyrkomötet eller en myndighet under

kyrkomötet skall kungöras i Svenska kyrkans författningssamling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägna r

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85; 165, KU 1985/86:4, rskr. 9.

^ Lagen omtryckt 1982:1254.

' Senaste lydelse 1985: 124.

2021

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.