SFS 1978:238

780238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:238

Lag

Utkom från trycket

den 30 maj 1978

om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar

och andra författningar;

utfärdad den 27 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 9 §§ lagen (1976: 633) om

kungörande av lagar och andra författningar skall ha nedan angivna lydel­
se.

2 § I fråga om ann an författning än lag gäller att 4-9 §§ ej äger tillämp ­

ning på författning

1. som på grund av lagen (19 37; 249) om inskränkningar i rätten att utbe­

komma allmänna handlingar e j får lämnas ut till envar eller

2. som endast reglerar statlig myndighets inre förhållanden eller förhål­

landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen ej
innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller

för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva att lokal trafikföreskrift ej behöver kungöras

på sätt som sägs i 9 §.

398

Prop. 1977/78: 81. TU 20, rskr 22 6.

¬

background image

9 § Författning som beslutas av länsstyrelse eller av annan regional eller

SFS 1978: 238

lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och ej tillhör för­

svarsmakten skall kun göras i författningssamlingen fö r det län inom vilket

myndigheten har sitt säte. Detsamma skall gälla beträffande författning

som beslutas av skogsvårdsstyrelse. Länets författningssamling utges ge­

nom länsstyrelsens försorg.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen medge att

författning som avses i första stycket kungöres på annat sätt än i länet s för­
fattningssamling.

Om kungörande av författning som beslutas av regional eller lokal myn­

dighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägn ar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.