SFS 1984:211

840211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:211

om ändring i lagen (1976:633 ) om kungörande av lagar

utkom från trycket

och andra författningar;

utfärdad den 26 april 198 4.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1976:63 3) om kungö­

rande av lagar och andr a författningar^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyrko­

mötet eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen skall kun­

göras enligt denna lag, om inte a nnat följer av 2 §.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

' Prop. 1983/84: 119. KU 2 5, rskr 245.

^ Lagen omtryckt 19 82: 1254.

647

¬

background image

SFS 1984:211

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.